Tuyển Nhân viên kế toán (02 Người)

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Điều kiện:

02 Nam kế toán

Không cần kinh nghiệm

Làm việc giờ hành chính

Lương thỏa thuận

Làm việc tại Q11

Phương tiện tự túc